تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 12- انواع جنت خودروهای سنگین ارغوان، زانوئی ،90سانتی ، خرطومی

شرح قطعه(انواع شیلنگ ارغوان)

(طولی ،90سانتی،خرطومی)

قیمت(ریال)1391

شیلنگ طولی دو جداره دهنه 14 میلیمتر

شیلنگ طولی دو جداره دهنه 16 میلیمتر

شیلنگ طولی دو جداره دهنه 18 میلیمتر

شیلنگ طولی دو جداره دهنه 28 میلیمتر

شیلنگ ضد بنزین دهنه 6 میلیمتر(روبافت)

شیلنگ ضد بنزین دهنه 8 میلیمتر(روبافت)

شیلنگ ضد بنزین دهنه 10 میلیمتر(روبافت)

شیلنگ صاف           1  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/1 1  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    2/1 1  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/3 1  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف           2  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/1 2  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    2/1 2  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/3 2  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف          3  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/1 3  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    2/1 3  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف    4/3 3  اینچ       90 سانتی

شیلنگ صاف            4  اینچ       90 سانتی

خرطومی                1 اینچ            50 سانتی

خرطومی                1 اینچ            60 سانتی

خرطومی                1 اینچ            70سانتی

خرطومی         4/1 1  اینچ          50 سانتی

خرطومی         2/1 1  اینچ           60 سانتی

خرطومی        4/3 1  اینچ            70 سانتی

خرطومی               1 اینچ فنر دار      3 متری

خرطومی               4 اینچ فنر دار    3 متری

خرطومی                1 اینچ فنر دار    6 متری

خرطومی                4 اینچ فنر دا ر    6 متری