تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 14- انواع جنت خودروهای سنگین ارغوان ، هوو ، بادسان ، دنگ فنگ ، ماك ، مان و...

شرح قطعه(شیلنگ متفرقه)

قیمت(ریال)1391

شیلنگ بالا رادیاتورفنردار هوو

شیلنگ پایین رادیاتور هوو

شیلنگ بخاری بلند هوو

شیلنگ بخاری کوتاه هوو

سوپر4اینچ  15سانت هوو(رنگی)

سوپر4اینچ  11سانت هوو(رنگی)

شیلنگ انترکولرهوو(سیلیکون)

شیلنگ بالا رادیاتور مان T82 

شیلنگ پایین رادیاتور مان T82 

شیلنگ انترکولر مان T82 (سیلیکون)

شیلنگ بالا رادیاتور بادسان

شیلنگ پایین رادیاتور بادسان

شیلنگ پمپ باد بادسان

شیلنگ عصایی پمپ باد بادسان

شیلنگ انترکولر بادسان

شیلنگ بالا رادیاتور دنگ فنگ

شیلنگ پایین رادیاتور دنگ فنگ

شیلنگ بالا رادیاتوریکسرگشاد دنگ فنگ

شیلنگ پایین رادیاتوریکسرگشاد دنگ فنگ

شیلنگ کج پایین دنگ فنگ

 

شیلنگ بالا رادیاتور آمیکو(هلالی)

شیلنگ پایین رادیاتور آمیکو(دوخم بلند)

شیلنگ بالا رادیاتور کاویان

شیلنگ پایین رادیاتور لیلاند(کوچک)

شیلنگ بالا رادیاتور  لیلاند(بزرگ)

شیلنگ  داف2/21اینچ 63 سانت

شیلنگ بالا رادیاتور ماک

شیلنگ پایین رادیاتور ماک