تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 11- انواع جنت خودروهای سنگین بانداژی ارغوان،ولو

شرح قطعه(شیلنگ ولو)

قیمت(ریال) - 1391

شیلنگ بالا رادیاتور F12

شیلنگ پایین رادیاتور F12

شیلنگ بالا رادیاتور F12 (دو جداره)

شیلنگ پایین رادیاتور F12 (دو جداره)

شیلنگ خرطومی 55 سانتی F12

شیلنگ بچه رادیاتور F12

شیلنگ عصایی F12

شیلنگ خرطومی ضد روغن 40 سانتی F12

شیلنگU واتر پمپ F12

شیلنگ زانویی یکسر گشاد چکمه ای F12

شیلنگ سوپر3اینچ5/7 سانتی F12

شیلنگ بغل بخاری F12

شیلنگ بالا رادیاتور FH

شیلنگ پایین رادیاتور FH

شیلنگ پایین هلالی FH

شیلنگ زیر منبع U   FHشکل

شیلنگ لوله آب  گیربکس FH (دو جداره)

شیلنگ بالا رادیاتور ولوجدید

شیلنگ پایین رادیاتور ولوجدید

شیلنگ بالا رادیاتور  ولوجدید (دو جداره)

شیلنگ پایین رادیاتور ولوجدید (دو جداره)

شیلنگ بالا رادیاتور ولو قدیم

شیلنگ پایین رادیاتور ولو قدیم

شیلنگ خرطومی فنر دار 40 سانتی ولو

شیلنگ خرطومی بدون فنر 40 سانتی ولو

شیلنگ خرطومی فنر دار 45 سانتی ولو

شیلنگ خرطومی ولو F88

سماوریی10سانتی2اینچ ولو

شیلنگ بالا رادیاتورولوبلند N12

شیلنگ اتوبوس وکامیون ولوNL