تبلیغات
صنـعت کـاران پـویـا سپـاهـان - 13- انواع جنت خودروهای سنگین ارغوان، ایویكو و اسكانیا

شرح قطعه(شیلنگ ایویکو ،اسکانیا)

قیمت(ریال)1391

شیلنگ بالا رادیاتورایویکو

شیلنگ هلالی ایویکو

شیلنگ هلالی ایویکو(رنگی)

خرطومی فنر دار 60سانت 1 اینچ ایویکو

خرطومی فنر دار 45سانت ایویکو

سوپر2/31اینچ  10سانت ایویکو

سوپر2/31اینچ  10سانت ایویکو(رنگی)

سوپر4/13اینچ10سانت ایویکو(خنک کن)

سوپر4/13اینچ  10سانت ایویکو(رنگی)

شیلنگ بالا رادیاتورفنرداراسکانیا

شیلنگ بالا رادیاتوربدون فنراسکانیا

شیلنگ پایین رادیاتور112اسکانیا

شیلنگ پایین 113 سه راه داراسکانیا

شیلنگ خرطومی بغل موتوراسکانیا

شیلنگ خنک کن اسکانیا

شیلنگ خنک کن اسکانیا(رنگی)

شیلنگ پمپ باد اسکانیا

سوپر3اینچ  10سانت اسکانیا

سوپر3اینچ  10سانت اسکانیا(رنگی)

سوپر2/31اینچ  6 سانت اسکانیا(رنگی)